3PLs
DIY
E-commerce
Fashion & textile
FMCG
Manufacturing
Pharma & cosmetics
Retail

KPI w magazynach logistycznych: spersonalizowane zarządzanie w czasie rzeczywistym

Guillaume Dorée,konsultant ds. rozwiązań Reflex, Hardis Group

Wskaźniki i panele sterujące przeznaczone do zarządzania operacyjnego magazynem mają na celu śledzenie stanu zaawansowania operacji logistycznych, stałe ulepszanie poziomu jakości, zwiększanie produktywności oraz, ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących aktywności. O ile historia wskaźników ilościowych zawsze jest przydatna, o tyle chodzi również o wykorzystywanie spersonalizowanych, współdzielonych paneli sterowania w czasie rzeczywistym, co pozwala na podejmowanie w ciągu dnia działań naprawczych i dotrzymanie zobowiązania złożnego klientowi.

Przejście z raportowania ilościowego na zarządzanie w czasie rzeczywistym

W magazynie, wskaźniki dotyczące danych historycznych pozwalają na ilościowy ogląd (liczba obsługiwanych linii, obsługiwana waga i wolumen itp.) dziennej, tygodniowej lub miesięcznej aktywności, co pomaga kierownikom w uzyskaniu bardziej szczegółowych informacji dotyczących działalności magazynu. Ich główną funkcją jest stworzenie ogólnego podglądu poziomu aktywności i dostarczanej jakości, co ma na celu poprawę wyniku operacyjnego.

Natomiast zarządzanie magazynem odbywa się codziennie w czasie rzeczywistym. Przede wszystkim jest to kwestia śledzenia postępu operacji logistycznych (odbiorów, kompletacji, wysyłek). To dzięki informacjom o opóźnieniach lub wyprzedzeniach w zespołach, możliwe jest planowanie z kilkugodzinnym wyprzedzeniem, dostosowywanie priorytetów, dynamiczne przekierowywanie zasobów we właściwe miejsca, a co za tym idzie, zwiększanie ogólnej wydajności magazynu poprzez precyzyjne optymalizowanie stopnia wykorzystania zasobów. Zarządzanie magazynem to również identyfikowanie potencjalnych nieprawidłowości operacyjnych (nieprawidłowości w składowaniu, przeładowanie miejsc kompletacji towaru, przygotowane nośniki pozostające przez dany czas w bez ruchu itp.) i korygowanie ich w czasie rzeczywistym.

Jednocześnie, wskaźniki produktywności (wydajność, skuteczność w stosunku do stwierdzonych w przeszłości standardów lub rynku) stanowią istotne elementy np. do określania właściwego poziomu zaangażowania (dostawcy usług logistycznych) lub identyfikowania w każdym procesie nadmiernej lub niedostatecznej produktywności (odbiór, kompletacja, wysyłka). Taki widok w makroskali ma duże znaczenie w identyfikowaniu odchyleń od normy dla każdego z przepływów logistycznych i możliwości wdrażania działań naprawczych. Wskaźniki te umożliwiają również określenie, czy w celu zwiększania kompetencji zespołów powinny być organizowane szkolenia lub czy należy zrewidować niektóre procesy.

Dostosowanie wskaźników do potrzeb użytkowników

Choć zdaje się to być oczywiste, dostosowanie wskaźników do potrzeb każdego użytkownika dalekie jest jednak od systematyczności. To znający procesy kierownicy zespołów, platform i zakładów są w stanie określać kluczowe wskaźniki, pomocne w zarządzaniu operacjami logistycznymi i magazynami.

Podejście bottom up oznacza również, że w zależności od specyfiki (wielkość, procesy, wolumen itp.), każdy zakład powinien stosować własne wskaźniki. Nie ma więc możliwości zastosowania takich samych paneli sterujących do zarządzania operacyjnego dla wszystkich platform logistycznych.

Pomysłowość pod względem wskaźników

Kontynuując poprzedni punkt należy wspomnieć, że przedstawianie i formatowanie wskaźników na dashboardach należy dostosować do potrzeb każdego użytkownika. Jeden wskaźnik może być przedstawiony na różne sposoby: jako liczba, wykres kolumnowy, miernik itp. Efektywne zarządzanie oznacza zdolność każdego z użytkowników do tworzenia własnych paneli sterujących w ulubionym formacie, w zależności ich sposobu pracy i wykorzystywania informacji.

Stosowanie aktywnego zarządzania

Oto główna zasada zarządzania: posiadanie właściwych informacji w czasie rzeczywistym, umożliwiające natychmiastowe działanie i podejmowanie działań naprawczych. A gdy możliwe jest poruszanie dźwigniami bezpośrednio z poziomu samych dashboardów, tak by np. przenieść zasoby do nowego zespołu, staje się to jeszcze prostsze i bardziej efektywne. Nie ma wówczas konieczności wychodzenia z panelu sterowania, by przejść do interfejsu programu do zarządzania magazynem, żeby wykonać w nim tę czy inną czynność. Nazywamy to aktywnym zarządzaniem magazynem.

Udostępnianie wskaźników i dashboardów

Rozpoczęcie projektu łączenia wskaźników i projektowania pulpitów sterujących jest to działanie zarówno organizacyjne, jak i wysoce strukturyzujące: najistotniejsze dane należy zdefiniować zgodnie z pomocnymi w zarządzaniu jednostkami funkcjonalnymi (godzina, zespół, strefa, rampa itp.).

Niezbędna jest wcześniejsza praca, tym bardziej, że większość dashboardów ma być współdzielona i użyteczna dla wielu współpracujących ze sobą osób. Powinny wobec tego być one dostępne na różnych nośnikach: komputerach, telefonach komórkowych, dużych ekranach na rampach itd. Sposób ten angażuje również wszystkich pracowników w czasie rzeczywistym.